වැඩිහිටි ඩයපර්

  • Adult Diaper (OEM/Private Label)

    වැඩිහිටි ඩයපර් (OEM/පුද්ගලික ලේබලය)

    ඔබේ අද්විතීය වැඩිහිටි ඩයපර් අපට ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ගත හැකිය, ඔබට ඔබේම නිෂ්පාදනයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා විවිධ ලක්‍ෂණ, ඇසුරුම්, අවශෝෂණ හෝ ඕනෑම සංයෝජනයක් තෝරා ගත හැකිය. පහත දැක්වෙන පරිදි, වැඩිහිටි ඩයපර් වල ව්‍යුහය සහ ලක්ෂණ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු.